News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0107

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายก ... Read More »

โครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

DSC_0048

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายก ... Read More »

ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านทุ่งพระ – บ้านโคกสัมพันธ์

10998

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส ... Read More »

ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านทุ่งพระ – บ้านโคกสัมพันธ์

10912

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส ... Read More »

งานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อใหญ่ จุฑาวรรธนา

DSC_0013

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายก ... Read More »

แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด อบจ. สระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐

04

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค ... Read More »