News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ... Read More »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

กิจกรรมจิตอาสา “ชายแดนบูรพา รวมใจภักดิ์”

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »