News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

ทอดกฐินอภิมหากุศลกฐินสามัคคีบารมี ๒ วัด

DSC_0054

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกอง ... Read More »

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

DSC_0002

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระ ... Read More »

ต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว

DSC_0090

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่ว ... Read More »

ตรวจความพร้อมด้านสถานที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระบรมศพฯ

DSC_0075

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่ว ... Read More »

มอบต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระบรมศพฯ

DSC_00001

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากองค์การบริ ... Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๐

0001

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกอง ... Read More »