News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

โครงการอบรมร่วมผู้นำ กทม. ผู้นำ อปท. ผู้นำภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน

DSC_0217

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ

DSC_0067

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

พิธีมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้

DSC_0170

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

ประชุมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0046

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น

DSC_0130

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

โครงการป้องกันและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดฯ

DSC_0072

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นฯ

DSC_0085

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที่จา ... Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ

DSC_0575

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »