News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

โครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบร ... Read More »

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว รุ่น ๒

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของอบจ.สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริ ... Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »