News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

การให้ข้อมูลประกอบการดำเนินงานตรวจสอบเเละประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

การประชุมการแก้ปัญหาและป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และชุมชนข้างเคียง

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

เรื่อง พิธีเปิดสถานีใส่ใจ ภายใต้โครงการ Smart Preventative Healthcare ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เที ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สระแก้ว ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อ ... Read More »

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การพัฒนาครูโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมข้าราชการ ชั้นที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »