News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

อบจ.จันทบุรีร่วมสสจ.จันทบุรีศึกษาดูงานศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระเเก้ว

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง ร่วมรับคำแนะนำในการเตรียมตัวของโรงพยาบาลในการรับการตรวจเยี่ยมโดยคณะราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนริทร์ เเช่มช้อย ... Read More »

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระเเก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์กา ... Read More »

งานพิธีฌาปนกิจศพ เตี่ย แกะ แซ่เซียว ณ วัดห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.

วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงย ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียน ... Read More »

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เที่ยนทอ ... Read More »