News

Category Archives: ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ เเช่มช ... Read More »

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบ ... Read More »

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมาย ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจขอดูรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้านภัย COVID-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่ส ... Read More »

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระ ... Read More »

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององ ... Read More »

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านก ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ก ... Read More »