News

Category Archives: ประชาสัมพันธ์

เรื่อง งานจัดซื้อหนังสือคู่มือประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจั ... Read More »

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่ ... Read More »

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจขอดูรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระ ... Read More »

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ เเช่มช ... Read More »

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบ ... Read More »