News

Category Archives: ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

โดยสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ก ... Read More »

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององค์ก ... Read More »

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

    แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ปร ... Read More »

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่๑ (ครั้งที่๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อวิดีทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนิน ... Read More »

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื ... Read More »

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ขยายระยะเวลารั ... Read More »