News

Category Archives: ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อสถานที่พักการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔

รายชื่อสถานที่พักการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วน ... Read More »

เรื่อง กำหนดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔

กำหนดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดั ... Read More »

เรื่อง ขอเชิญประชุมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ขอเชิญประชุมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ... Read More »

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายไตรมาสที่ ๓

งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายไต ... Read More »

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... Read More »