News

Category Archives: ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔

* ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน และใบสมัคร Read More »

เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดส ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์ก ... Read More »

ขั้นตอนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์และคน โดย กรมควบคุมโรค

ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ” โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระห ... Read More »

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยาย ... Read More »

เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว รูปแบบการแข่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่ ... Read More »

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กา ... Read More »

เรื่อง คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

                           ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว ... Read More »