News

Category Archives: ประกาศ อบจ.สระแก้ว

เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลจ้างเหมา ... Read More »

เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเ ... Read More »

เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เปิดประชุมส ... Read More »

เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชกา ... Read More »

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหม ... Read More »

เรื่อง ประมูลซื้อวัสดุในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลซื้อวัสด ... Read More »

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลจ้างเหมา ... Read More »