News

Category Archives: ประกาศ อบจ.สระแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประวดราคาซื้อชุ ... Read More »

เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยา ... Read More »

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจ ... Read More »

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจ ... Read More »

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ... Read More »

เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง คู่มือสำหรับปร ... Read More »

เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบจ.สระเเก้วและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผ ... Read More »