News

Category Archives: ประกาศ อบจ.สระแก้ว

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาบ้านหนองหัวช้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหม ... Read More »

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่บริเวณพื้นที่ อบจ.สระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลจ้างเหมา ... Read More »

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ... Read More »

เรื่อง รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสเเรก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง รายงานการเงินแ ... Read More »

เรื่อง สอบราคาซื้อรถกระบะบรรทุก ชนิดตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๑ คัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อรถก ... Read More »

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง กำหนดวัน เวลา ... Read More »