News

Category Archives: ประกาศ อบจ.สระแก้ว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ และซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสานเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ และซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ชนิดโค้ง สีขาว จำนวน ๙ หลัง เช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม จำนวน ๕๐๐ ตัว และเช่าพัดลมแบบตั้งพื้น จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นอะคลิลิค จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (วัสดุการเรียนการสอน) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ, ซื้อกระดาษไขเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน ๔ ม้วน และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ ตลับ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »