News

Category Archives: ประกาศ อบจ.สระแก้ว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านคลองปูน หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านคลองคันฉอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระขวัญ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขยายสมัยประช ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านทดสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองม่วง กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอร์และถุงมือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายเขาสามสิบ เชื่อมทางหลวงชนบทสระเเก้ว สาย สก ๓๐๐๘ ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-d-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านวังรี หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนบอน เชื่อมบ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๒,๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปรับปรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รหัสพัสดุ ๔๑๗ ๕๕ ๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กง ๔๕๐๐ สก จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ส่งคำสั่งและประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ส่งคำสั่งและประ ... Read More »