News

Category Archives: ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก ... Read More »

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนจั ... Read More »

ใบทะเบียนสถานการค้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ใบทะเบียนสถานการค้า ใบทะเบีย ... Read More »

การชำระภาษีค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงเเรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง การชำระภาษีค่าธรรมเน ... Read More »

การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกน้ำมัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง การชำระภาษีบำรุงองค์ ... Read More »

การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยาสูบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง การชำระภาษีบำรุงองค์ ... Read More »