News

Category Archives: ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระ ... Read More »

กรอบการประสานโครงการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสระแก้ว

กรอบการประสานโครงการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วน ... Read More »

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสร ... Read More »

บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั ... Read More »

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่ ... Read More »

ขั้นตอนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก ... Read More »

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนจั ... Read More »

ใบทะเบียนสถานการค้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ใบทะเบียนสถานการค้า ใบทะเบีย ... Read More »