News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อรถกระบะ พร้อมหลังคาผ้าใบ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบเเยกส่วน ชนิดแขวน

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง ซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต-๐๒๒๗ สก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการรวมพลังไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา ผิวทาง ถนน สะพานที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการ รพช. และกรมทางหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการจ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »