News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ขุดลอกคลองตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ก่อสร้างถนน คสล.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือ ... Read More »

เรื่อง ปรับปรุงถนนลาดยาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางฯ จำนวน ๔ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »