News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุมือถือ ขนาด ๕ วัตต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนางาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »