News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างโครงการรวมพลังไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา ผิวทาง ถนน สะพานที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการ รพช. และกรมทางหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการจ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาผิวทาง ถนน สะพาน ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการ รพช. และกรมทางหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจั ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาทำแผ่นฟลอร์ไว้สำหรับใช้ในภารกิจงานเวที และเครื่องเสียงของ อบจ.สระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจั ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย และพัฒนากล้ามเนื้อ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »