News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง จัดซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง/ถนนลาดยาง ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน – กันยายน

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนา ... Read More »

เรื่อง โครงการเข้าค่ายเก็บตัวและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อเครื่องกลึงระบบ Manual/กึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ต่อเติมอาคารเรียนเป็นอาคารอเนกประสงค์ฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »