News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง โครงการก่อสร้างส้วม (รหัส สน.ศท.ส.๑๐)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยเดินตามรอยพระบาทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

กองพัสดุและทรัพย์สินสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ส ... Read More »

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง ก่อสร้างลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะภายในตลาดโรงเกลือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ก่อสร้างฐานพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »