News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง จัดซื้อรถกระบะบรรทุก ชนิดตู้คอนเทนเนอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมกราคม ... Read More »

เรื่อง จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ที่โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาบ้านหนองหัวช้าง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อส ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่นประจำโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด อบจ.สระเเก้ว จำนวน ๕ สนาม

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง สอบราคาซื้อกระเป๋าเป้นักเรียนสีดำ จำนวน ๔,๐๐๐ ใบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สอบราคาซื้อกระเป๋ากล่องดินสอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒,๕๐๐ ชุด

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้างรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนธันวาคม ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนพฤศจิ ... Read More »