News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน ๑ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกรกฎา ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ

งานจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๓๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนซับนกแก้ว สาขาบ้านหนองหัวช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ – จัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเด ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »