News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดฯ ๑๐ แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานในโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง ปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถยนต์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง จ้างซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนางาม

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก ... Read More »