News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกรกฎาค ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สำเนาสัญญาซื้อขายชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบาทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านวังไหม หมู่ที่ ๙ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุตามโครงการท้ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒ รายการ 

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

สำเนาสัญญาซื้อขายรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่่อน ๔ ล้อ จำนว ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »