News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคหกรรมที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านวังไหม หมู่ที่ ๙ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาสุก หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เชื่อมพื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่องงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่๑  ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่๖ ตำบลหนองบอนเชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่๑๒ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนสงเคราะห์๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อยางนอกเพื่อใช้บรรถฃทุกน้ำ ๑๐ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๐-๖๓๘๗ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา(ราคาอ้างอิง ... Read More »