News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายถังต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ถัง

สำเนาสัญญาซื้อขายถังต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ถัง สำเนา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ๒ ก๊อกฯ จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ๒ ก๊อกฯ จำนวน ๑ เ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารพลศึกษา และสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๒๘ ที่บ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนน อบจ.สระแก้ว ที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกท ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เคร ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ที่ถ่ายโอนจากแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ถึงบ้านโคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »