News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ดำเนินการซื้อกล่องดินสอ จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้น และกระปุกออมสิน จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการซื้อกระเป๋าเป้สายเดี่ยวจำนวน ๔,๐๐๐ ใบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการเช่าเต็นท์ชนิดโค้ง เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการเช่าโต๊ะ เก้าอี้ และพัดลม เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการซื้อทรายหยาบ เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการเช่าจอ LED พร้อมเครนกล้อง และชุดบันทึกภาพ เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »