News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือดชนิดพกพา จำนวน ๓๐๐ เครื่อง พร้อมชุดตรวจระดับไขมัน จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน ๑๐๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินตะเคียน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาปูน บ้านคลองสำอางใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ... Read More »

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว “กิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้ออ๊อฟโรด โทรฟี่ ๒๐๑๘” ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

สำเนาสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำเนาสัญญาจ้างบริการรัก ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ บริเวณสำนัก ... Read More »