News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ – จัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ – จัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเด ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง การจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๑๖,๐๐๐ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (โอนครั้งที่ ๑๔) และ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก ... Read More »

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการจ้างซ่อมปรับปรุงรถดับเพลิง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๐-๖๓๘๙ สก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »