News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่ ของรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ทะเบียน กข ๘๔๙๒ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผาสุก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เชื่อมพื้นที่ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบอน เชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »