News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อสื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (วัสดุการเรียนการสอน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ส่งสรุปผลการพิจารณากาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

ขอส่งสรุปผลการพิจารณากาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนมิ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน) จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยาง) จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ อีซุซุุ ทะเบียน ๐๘-๘๖๐๐ สก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้อ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายโครงการท้องถิ่นสระแก้วรวมใจกำจัดยุงงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒ 

สำเนาสัญญาซื้อขายโครงการท้องถิ่นสระแก้วรวมใจกำจัดยุงงลายป้อง ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรมในลานธรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาก ... Read More »