News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้าง และซ่อมสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งจอ LED และเช่ากล้อง OB ชนิด HD ในโครงการรวมพลังไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๖๑

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง (ราคาอ้า ... Read More »

เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลลาร์ รุ่น ๓๒๐ ทะเบียน ต ๐๒๒๗ สก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »