News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาซื้อขายชุดกู้ภัยทางน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาซื้อขายชุดกู้ภัยทางน ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายชุดตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๕,๐๕๕ ชุด และชุดตรวจหาสารเสพติด (กัญชา) จำนวน ๓,๐๓๓ ชุด

สัญญาซื้อขายชุดตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๕,๐๕๕ ชุด และชุ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (อ้างอิง) ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๙ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ถึงบ้านทุ่งพระ หมู่ ๔ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกท ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์ฯ

สำเนาสัญญาซื้อขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาจัดทำรูปเล่ม “สรุปคำบรรยายและผลการประเมินการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »