News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณสนามฟุตบอลอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๖๒ สายสหกรณ์นิคม ที่กลุ่มบ้านพานทอง ผ่านบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๑๙ บ้านคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายแยกทางห ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าสำน ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพวงนิมิตร หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่บ้านวังสุริยา หมู่ที่ ๑๐ ตอนบ้านคลองร่วม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหม ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

สำเนาสัญญาจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายซอฟแวร์ ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

สำเนาสัญญาซื้อขายซอฟแวร์ ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

สำเนาสัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัต ... Read More »