News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖๐ ตัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ และซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง บันทึกข้อตกลงการซื้อขายกล่องดินสอพร้อมอุปกรณ์และกระติกน้ำ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงการซื้อขายกล่องดินสอพร้อมอุปกรณ์และกระติกน้ำ เพ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายกล้องถ่ายรูป พร้อมชุดคิทและอุปกรณ์ขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด 

สำเนาสัญญาซื้อขายกล้องถ่ายรูป พร้อมชุดคิทและอุปกรณ์ขาตั้ง จำ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ที่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา-บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านเมืองไผ่ ผ่านบ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ ผ่านบ้านกุดม่วง-บ้านโรงเรียน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) เข้าบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »