News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กระทรวงมหาดไทย

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์ก ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

สำเนาสัญญาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายใน สำนักงานองค์การบริหารส ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทั่วไป

สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะในพื้นที่ตลาดโรง ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน กันยา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ทะเบียน กข ๘๔๙๒ สก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่รถพยาบาลฉุกเฉ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว ทะเบียน กข ๘๔๙๑ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลสมเด็ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุง รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุง รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แคตเ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน 

สำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน      สำเนาสัญญา ... Read More »

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์รถบดแบบผสม(ล้อเหล็ก-ล้อยาง) จำนวน ๑ คัน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »