News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารประกอบปฏิบัติการคหกรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารประกอบปฏิบัติการคหกรรม ที่โรง ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในลานธรรม ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในลานธรรม ที่โรงเรี ... Read More »

เรื่อง การจัดซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำวนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »

เรื่อง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้านวังแดง หมู่ที่ ๕ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ผ่านบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเย็น ถึงเขตพื้นที่ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หนองติม – โคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ – บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านเจริญทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๒)

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในจัดงานจ ... Read More »