News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานครในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานคร ... Read More »

เรื่อง งานซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ รุ่น ๑๔๐ G ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ตุลาค ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ธันวา ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มกราค ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน กุมภา ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดมหลังคาคลุมของโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดมหลังคาคลุมของโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในโรงเรียน ที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »