News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๙๘๒ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ส่งสำเนาสัญญาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๙๘๒ ซีซ ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ที่ถ่ายโอนจากแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ถึงบ้านโคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายจากบ้านหนองหญ้าแก้ว ถึงทางแยกเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้ และเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV), เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ, เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ องค์ก ... Read More »

เรื่อง งานซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๑๒ ที่บ้านคลองวัว หมู่ที่ ๒ ผ่านบ้านทับยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ เชื่อมตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »