News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้านวังแดง หมู่ที่ ๕ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ผ่านบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ถึงเขตพื้นที่ตำบล คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑๒ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑๒ เครื่อง ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หนองติม-โคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ – บ้านน้ำเงิน หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านทองเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๒)

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหม ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  สำเนาสัญญา ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน สิงหา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห ... Read More »

เรื่อง การจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน ๗๐๖ กระดาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ จำนวน ๓๐  ตัว

สำเนาสัญญาซื้อขายโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ จำนวน ๓๐  ตัว   สำเนาส ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ  สำเนาสัญญา ... Read More »