News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในโรงเรียนที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอลฟ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.๑) รอบเดือนเมษายน ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทาน ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมรา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ  สัญ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระ ... Read More »