News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์ก ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนา ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดและตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำเนาสัญญาซ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายจอทีวีติดผนังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ จอ

สำเนาสัญญาซื้อขายจอทีวีติดผนังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ จอ  สำเนา ... Read More »

เรื่องข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๕๐๕๖๖ ที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านคลองนางาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อบ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภออวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาล ตำบลตาพระยาถึงจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา – บึงตะกวน ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว(ตอนที่ ๒ สุดท้าย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »