News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านวังรี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะเคียนบอน ถึงบ้านคลองคันโท หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านการบินไทย หมู่ที่ 9 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด ถึงบ้านเนินตะแบก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน  980 ป้าย โดยวิธีการคัดเลือก

สัญญาจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน  980 ป้าย โดยวิธีการคัดเ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศแนะนำผู้สมัครฯ จำนวน 1,760 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศแนะนำผู้สมัครฯ จำนวน 1,760 ป้าย ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดงานจ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าที่เลือกตั้ง) จำนวน 60 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)งานจ้างเหมาจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »