News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกฯ จำนวน ๓๐ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อชุดเเข่งขันกีฬาและชุดวอร์ม จำนวน ๑๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และที่บ้านหนองหัวช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนสิงหา ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพระพุทธรูปปางสรงน้ำสรีระ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง) จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดสำหรับตรวจหาสารเสพติด (กัญชา)

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน อบจ.สระเเก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มอก. จำนวน ๒๒๔ ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »