News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 331 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถ ทะเบียน กข 8495 สก เเละ กข 8495 สก จำนวน 12 รายการ

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถ ทะเบียน กข 8495 สก เเละ กข 8495 ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล (รถตู้)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  สำเนาสัญญาซื้อข ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกชานต่ำ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 80-6391 สก  จำนวน 39 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน ทะเบียน กข 8495 สก และ กข 8491 สก จำนวน 12 รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »