News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านคลองปูน หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านคลองคันฉอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระขวัญ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างซ่อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านทดสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองม่วง กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายเขาสามสิบ เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สาย สก ๓๐๐๘ ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๔ ตำบนเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านวังรี หมู่ที่ 1 ตำบนหนองตะเคียนบอน เชื่อมบ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๒,๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านกุดผือ หมู่ที่ ๔ ตำบนโนนหมากมุ่น เชื่อมบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๑,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านละลมติม หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านหาดสำราญ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกสูง กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๑,๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน กุมภ ... Read More »