News

Author Archives: jitlakha biew

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.10026 สายบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านคลองอุดมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  (ตอนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ เชื่อมบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  (ตอนที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านวังรี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะเคียนบอน ถึงบ้านคลองคันโท หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนรินทร์ แช่มช้ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุอะไหล่) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »