News

Author Archives: jitlakha biew

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้านวังแดง หมู่ที่ ๕ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ผ่านบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ถึงเขตพื้นที่ตำบล คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

ประองค์การบริการส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเส ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประองค์การบริการส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเส ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก-ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ปร ... Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »