News

Author Archives: jitlakha biew

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ, ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๑๗๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในโรงเรียนที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอลฟ ... Read More »

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหาราส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »