News

Author Archives: jitlakha biew

รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การให้ข้อมูลประกอบการดำเนินงานตรวจสอบเเละประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการ ... Read More »

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว โดย กรมควบคุมโรค

  โรคและภัยสุขภาพที่มักเกิดช่วงฤดูหนาว โดย กรมควบคุมโรค Read More »

การประชุมการแก้ปัญหาและป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และชุมชนข้างเคียง

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กระทรวงมหาดไทย

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์ก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๘๔๙๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

สำเนาสัญญาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายใน สำนักงานองค์การบริหารส ... Read More »