วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว