News

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Comments are closed.