News

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

  • ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้คะแนนร้อยละ 74.62
  • ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนนร้อยละ 91.63
  • ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้คะแนนร้อยละ 68.24
  • ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้คะแนนร้อยละ 82.08
  • ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ได้คะแนนร้อยละ 75.38

Comments are closed.