News

Daily Archives: วันจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2021

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ เชื่อมบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ 1)

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »