News

Daily Archives: วันพฤหัส 26 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำหรับใช้อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งฯ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน  980 ป้าย โดยวิธีการคัดเลือก

สัญญาจ้างเหมาทำกระดานนับคะแนน จำนวน  980 ป้าย โดยวิธีการคัดเ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศแนะนำผู้สมัครฯ จำนวน 1,760 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศแนะนำผู้สมัครฯ จำนวน 1,760 ป้าย ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ ลูกยาว ชนิดน้ำ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัครฯ จำนวน 60 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดงานจ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าที่เลือกตั้ง) จำนวน 60 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)งานจ้างเหมาจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »