News

Daily Archives: วันอังคาร 17 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง งานจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาซื้อขายและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดย ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายชุดกล้องวงจรปิดและชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาซื้อขายชุดกล้องวงจรปิดและชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดพร้อมติดตั้ ... Read More »