News

Daily Archives: วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ราชการขององค์การบริหารสส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

   คู่มือประชาชนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพา ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)งานซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »