วัน: 13 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง (แบบกระดาษ) และสายรัดหีบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง (แบบกระดาษ) และสายรัดหีบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือคู่มือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ (กปน.) จำนวน 7,866 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการเก็บกรวด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บกรวด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]