News

Daily Archives: วันพุธ 11 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาจัดทำกระดานนับคะแนน จำนวน 980 กระดาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »