News

Daily Archives: วันศุกร์ 18 กันยายน 2020

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ให้แก่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านท่าเกษม หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านท่าเกษม ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว 

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร และ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเ ... Read More »

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »