News

Daily Archives: วันพุธ 9 กันยายน 2020

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที ... Read More »