News

Daily Archives: วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากก่อสร้างที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... Read More »

เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ emergency talemedicine ในรถพยาบาลขั้นสูง จำนวน ๑๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ emergency talemedicine ในรถพยาบาลขั้นสูง จำนวน ๑๒ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ก่อสร้างที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง พิธีรับมอบเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน รุ่น KNIN II ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »