เดือน: สิงหาคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเพื่อใช้กับรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต ๐๕๔๐ สก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาเสริมสร้างผิวจราจร โดยการ OVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาจ้างเหมาเสริมสร้างผิวจราจร โดยการ OVER-LAY ด้ […]

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง กำหนดวัน […]

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใ […]

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วุฒิสภา

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทีย […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างซ่อมปรับปรุงรถขุดไฮโดรลิคส์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต ๐๒๒๖ สก จำนวน ๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา […]