News

Daily Archives: วันพฤหัส 16 กรกฎาคม 2020

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือ ... Read More »

เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการ ... Read More »