News

Daily Archives: วันพฤหัส 2 กรกฎาคม 2020

เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขยายสมัยประช ... Read More »