News

Daily Archives: วันอังคาร 23 มิถุนายน 2020

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่ ... Read More »