News

Daily Archives: วันจันทร์ 22 มิถุนายน 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »