News

Daily Archives: วันพฤหัส 11 มิถุนายน 2020

งานพิธีฌาปนกิจศพ เตี่ย แกะ แซ่เซียว ณ วัดห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.

วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงย ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน พฤษภา ... Read More »

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียน ... Read More »