News

Daily Archives: วันอังคาร 9 มิถุนายน 2020

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์ก ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ องค์กา ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ องค์กา ... Read More »

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การห้ามขายหรือบริโภคสุราหรือเครื ... Read More »