News

Daily Archives: วันพฤหัส 4 มิถุนายน 2020

กรอบการประสานโครงการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสระแก้ว

กรอบการประสานโครงการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วน ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน กข ๕๒๗๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผสมเสียงแบบ Digital จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขยายสมัยประช ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน กค ๕๘๐๘ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

การประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การ ... Read More »

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »