News

Daily Archives: วันศุกร์ 8 พฤษภาคม 2020

เรื่อง สัญญาซื้อขายรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ๑๒๐ กิโลวัตต์ ขนาด ๑๖๓ แรงม้า ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๘๐๐ ซีซ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๔ เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประชาชน ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันเข้มข้นออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »