News

Monthly Archives: พฤษภาคม 2020

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายเขาสามสิบ เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สาย สก ๓๐๐๘ ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายเขาสามสิ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๑๐๐๐๖ สายบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน – บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ส ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ บ้านหนองติม-บ้านโคกปราสาท (ถนนถ่ายโอน) ตอนบ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๖๔ ที่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ถึงถนนทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๓๐๘๕ (ผ่านหน้าโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง ๑) ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ ๑๐๐๑๗ สายบ้านโรงเรียน ตำบลบ้านด่าน-บ้านเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน กค ๕๘๐๑ สก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาซื้อขายเครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑๔ เค ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับรถเกรดเดอร์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »