News

Daily Archives: วันศุกร์ 3 เมษายน 2020

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านคลองปูน หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านคลองคันฉอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระขวัญ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น  จำนวน ๑ เครื่อง 

สัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น  จำนวน ๑ เครื ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  สำเนาสัญญาซื้อข ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านคลองปูน หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านคลองคันฉอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระขวัญ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง จำนวน ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ในวันที่ ๓ เม.ย.นี้

นายทรงยศ เทียนทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อม ... Read More »