News

Daily Archives: วันพุธ 1 เมษายน 2020

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายเขาสามสิบ เชื่อมทางหลวงชนบทสระเเก้ว สาย สก ๓๐๐๘ ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-d-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านวังรี หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนบอน เชื่อมบ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๒,๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปรับปรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รหัสพัสดุ ๔๑๗ ๕๕ ๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กง ๔๕๐๐ สก จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนถนนสายเขาสามสิบ เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สาย สก ๓๐๐๘ ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๔ ตำบนเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านวังรี หมู่ที่ 1 ตำบนหนองตะเคียนบอน เชื่อมบ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๒,๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ส่งคำสั่งและประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ส่งคำสั่งและประ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจากบ้านกุดผือ หมู่ที่ ๔ ตำบนโนนหมากมุ่น เชื่อมบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังจำนวน ๑,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »