News

Monthly Archives: เมษายน 2020

มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ (สพป.สระแก้ว เขต ๒)

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายนางสาวชนาภา บุญเรืองศรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง งานจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน นข ๑๙๙๙ สก จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหัวใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน ๑๐ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหัวใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและควา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชนิดจอสัมผัส จำนวน ๗ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชนิดจ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาคว ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๒ กิโลวัตถ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลระบบขับเคลื ... Read More »