News

Daily Archives: วันอังคาร 17 มีนาคม 2020

เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ร่างประกาศ และร ... Read More »

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED)

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล ... Read More »