News

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ... Read More »

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจังหวัดสระแก้ว (BLS Instructor) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

การประชุมประชาคมในเบื้องต้นเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบประปาในตำบลโคกสูง

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนท ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ ทะเบียน กค ๑๔๐๐ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »