News

Daily Archives: วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2020

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พร้อมพันธุ์ สุวัณณุสส์ มารดา นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.นายทรงยศ เ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าขาวม้า พร้อมปักชื่อ อบจ.สระแก้ว จำนวน ๑๗๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง การดำเนินการซื้อยางเพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๕ คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทีย ... Read More »

เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »