News

Daily Archives: วันจันทร์ 20 มกราคม 2020

ร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง งานปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จฯ โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม เป็นถนนปูผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตโครงการปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จฯ โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม เป็นถนนปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนที่ / สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว ๔๐๘๘ เข้าบ้านสระหลวง หมู่ที่ ๒๘ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒ สายบ้านสระหลวง หมู่ที่ ๒๘ เชื่อมบ้านเขาตะกรุบพัฒนา  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จฯ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นทาง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน กข ๖๑๗๙ สก จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »